محورهای کنفرانس

نوآوری، فناوری و اجتماع

معرفت علمی و نظام فناوری و نوآوری

نوآوری مسئولانه

آزادی/فناوری و نوآوری

اقتصاد نوآوری و تحولات نوآوری

کارافرینی فناورانه و نوآورنه

کارآفرینی پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی

کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی

زیست بوم توسعه استارت اپ
تبلیغات کارزارها و پویش ها : ساز و کارهای جمعی