فرصت‌های انتشارات در کنفرانس

انتشارات اسپرینگر (Springer) از طریق سامانه ثبت نام مقالات، پروسیدینگ و کتاب کنفرانس را چاپ خواهد کرد. این سامانه در نشانی زیر آماده دریافت مقالات است:

OCS Springer

https://ocs.springer.com/ocs/home/Enterprise2017

مجلات زیر  شماره‌های ویژه برای کنفرانس فراهم کرده‌اند و در صورت تایید داوران منتخب کنفرانس، مقاله‌های برگزیده متناسب با موضوع در یکی از این ویژه‌نامه‌ها چاپ خواهد شد:

Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. Web of Science, SSCI; Scopus.

http://www.jtaer.com/

.Business System Research Journal. Web of Science, ESCI

https://content.sciendo.com/view/journals/bsrj/bsrj-overview.xml

 

.AD-minister. Web of Science, ESCI

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/index

Journal of Media Management and Entrepreneurship

https://www.igi-global.com/journal/journal-media-management-entrepreneurship/192050

.International Journal of E-Services and Mobile Applications. Scopus

http://www.igi-global.com/journal/international-journal-services-mobile-applications/1114