محورهای کنفرانس اعلام شد

طبق تصمیم گیری کمیته علمی کنفرانس محورهای کنفرانس به شرح زیر به روز رسانی شد

نواوری و فناوری و اجتماع

معرفت علمی و نظام فناوری و نواوری

نوآوری مسئولانه

آزادی/فناوری و نوآوری

اقتصاد نوآوری و تحولات نوآوری

کارافرینی فناورانه و نواورنه

کارآفرینی پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی

مدیریت رسانه و سازمان رسانه‌ای

کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی

زیست بوم توسعه استارت اپ

تبلیغات کارزارها و پویش ها : ساز و کارهای جمعی

Leave a Comment