یک پنل اختصاصی داوری برای مقالات کنفرانس در ژورنال معتبر Eurasian Business Review

ژورنال Eurasian Business Review سه سال پیاپی است که در نمایه اسکوپوس در لیست Q1 قرار دارد. این ژورنال معتبر که توسط انتشارات اسپرینگر میزبانی می‌شود در کنفرانس اول هم شماره ویژه‌ای را در اختیار کنفرانس قرار داد که نتیجه آن یک شماره موفق با حضور نویسندگان بین‌المللی بود. نظر به اینکه این ژورتال در حال نظارت نهایی توسط کلاریتیو برای اخذ ضریب تاثیر است، توصیه دریافت کرده است که شماره ویژه ارائه ندهد، ولی نظر به تجربه موفق با کنفرانس، اعلام کرده است که یک مسیر اختصاصی برای ارسال مقالات تایید شده کنفرانس باز می‌کند که مقالات تایید شده را به سرعت در جریان پذیرش قرار دهد.

در نتیجه مقالات برجسته به طور یکجا ولی بدون شماره ویژه و در قالب مقالات معمولی چاپ خواهند شد. از این لحاظ به شکل موضوعی داوری نمی‌شود و مقالات کمّی با روشهای آماری پیشرفته در هر موضوعی که به مدیریت ربط داشته باشد مورد داوری قرار می‌گیرند..

 

Leave a Comment